Category: news

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

การใช้จ่ายของสาธารณะในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 อย่างไรก็ตามในระยะปานกลางประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและการศึกษาของมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน Sudhir Shetty หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าว Read More

Categories: news

การบังคับใช้กัญชาทางการแพทย์

นายศิริวินัยสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ออกมากล่าวว่าหน่วยงานของเขาตั้งใจที่จะสรุปรายงานภายใน 10 วันโดยระบุถึงข้อดีและข้อเสียของการบังคับใช้กัญชาทางการแพทย์ รายงานจะถูกส่งไปยังนายกฯ ซึ่งจะส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและสภาสันติภาพและความมั่นคงแห่งชาติ (NCPO) มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ Read More

Categories: news